-- : --
มกราคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แนะนำหน่วย
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่สำคัญ
รายการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1090 บุคคลทั่วไป และ 169 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
พยากรณ์อากาศ
 
ประวัติกองพลทหารราบที่ 6
ประวัิติ พล.ร.6
 

 
        กองพลทหารราบที่ 6 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 155/22 ลงวันที่ 11 ธันวาคมพุทธศักราช 2522 มีที่ตั้งปกติ ณ บ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับพระราชทานชื่อค่ายทหารว่า
 
 
 “ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ตามประกาศกองทัพบก เมื่อวันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2527


 
ปัจจุบันมี พลตรี ธรากร  ธรรมวินทร
เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 
 
 ภารกิจและการจัดหน่วย กองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยกำลังรบของกองทัพบก ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 มีภารกิจ 4 ประการคือ การป้องกันประเทศ รักษาความ มั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และพัฒนาประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด
         กอง พลทหารราบที่ 6 มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 16 หน่วย ได้แก่ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 16 กรมทหารราบที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 มีกองพัน และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6   จำนวน 10  หน่วย ได้แก่ กองพันทหารม้า 21 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 6 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 6 กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 6 กองร้อยต่อสู้รถถังอาวุธนำวิถีที่ 6 กองร้อยทหารม้าที่ 6 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6  กองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารราบที่ 6 และ กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 6
 

      ในภารกิจการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในนั้น กองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยหลัก รับผิดชอบจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนกองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ซึ่งมีที่ตั้ง อยู่ในค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นหน่วยบัญชาการทางยุทธวิธีในสนาม รับผิดชอบการปฏิบัติการ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนลาว 387 กิโลเมตร และราชอาณาจักรกัมพูชา 363 กิโลเมตร
 
        นอกจากภารกิจ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน รักษาความเรียบร้อยภายในประเทศแล้วยังได้จัดกำลังในภารกิจการรักษาสันติภาพ สนับสนุนสหประชาชาติ  ปีพุทธศักราช 2543 ได้จัดกำลัง กองบัญชาการกองกำลัง 972 ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ 2  ซึ่งประกอบด้วย 1 กองบัญชาการ จาก กรมทหารราบที่ 6 และ 1 กองพันทหารราบ จาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศติมอร์ตะวันออก
    ปีพุทธศักราช   2549   ได้จัดกำลัง ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ไทย-บุรุนดี จากกรมทหารราบที่ 23   และกองพันทหารช่างที่ 6 โดยจัดเป็นกองร้อยทหารช่างผสม   ไทย – บุรุนดี ผลัดที่ 2 และผลัดที่ 3 ณ ประเทศบุรุนดี
 
       ภารกิจการช่วยพัฒนาประเทศ กองพลทหารราบที่ 6 ได้ร่วมกับส่วนราชการอื่น เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของทุกพระองค์อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยได้จัดตั้งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2    ส่วนแยก 2 ขึ้นการดำเนินการ ของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โดยกองพลทหารราบที่ 6 ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือ รวมทั้งจัดชุดติดต่อประสานงานประจำพื้นที่ คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือราษฎรและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการท้องถิ่น   ปัจจุบันมีการดำเนินตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่โครงการส่งเสริมศิลาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ
 
        จากการดำเนินงานของกองพลทหารราบที่ 6   นับตั้งแต่จัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่ากองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยงานหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งและวางรากฐานไว้ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเอกราชอธิปไตยของชาติ และในปัจจุบันได้สนองแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   กำลังพลในกองพลทหารราบที่ 6 ทุกคน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตย และพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข มีพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์   และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างถาวร
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองพลทหารราบที่ 6 : ยินดีต้อนรับ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-09-16 (33517 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]