Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

tanet

พลตรี ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6


นโยบาย ทภ.2

โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้e-Learning ทภ.2
คณะทำงานโครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ e-Learning ทภ.2
คณะกรรมการจัดการความรู้ ทภ.2
Skip Main Menu

Main Menu

Skip สาระน่ารู้ 

 

 

 

 

 

 

 หน้าที่ของทหาร (ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 77) มีดังนี้ “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ

ความหมายของคำว่า “วินัยทหาร” และ “แบบธรรมเนียมทหาร”

“วินัยทหาร” คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร (มาตรา 4)
“แบบธรรมเนียมทหาร” ได้แก่ บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจงและสรรพหนังสือต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้ออก หรือได้วางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เป็น และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยทหาร (มาตรา 5)

วินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำผิด ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้

1.ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
2.ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
3.ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
4.ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
5.เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
6.กล่าวคำเท็จ
7.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
8.ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด ตามโทษานุโทษ
9.เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

ทัณฑ์ทางวินัย มี 5 สถาน (มาตรา 8)

ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหาร ให้มีกำหนดเป็น 5 สถาน โดยเรียงจากเบาไปหาหนัก คือ

ก. ภาคทัณฑ์
ข. ทัณฑกรรม
ค. กัก
ง. ขัง
จ. จำขัง

ภาคทัณฑ์ คือผู้กระทำผิดมีความผิดอันควร ต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเป็นแค่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ หรือให้ทำทัณฑ์บนไว้ (สำหรับ “เหตุอันควรปรานี” ควรใช้เหตุที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เป็นแนวทางประกอบดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา)


ทัณฑกรรม คือการให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำ ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ โดยมีหลักเกณฑ์ในคำอธิบายท้ายตารางกำหนดทัณฑ์ว่า ทัณฑกรรมที่กำหนดไว้เป็นวันๆ หมายความว่า ทำทัณฑกรรมทุกวันจนกว่าจะครบกำหนดในวันหนึ่งนั้น ผู้ที่จะสั่งลงทัณฑ์จะกำหนดทัณฑกรรมได้ไม่เกินกว่าวันละ 6 ชั่วโมง แต่ถ้าให้อยู่เวรยามในวันหนึ่ง ต้องไม่เกินกำหนดเวลาการอยู่เวรยามตามปกติ ผู้ใดจะสั่งลงทัณฑกรรม ต้องให้กำหนดให้ชัดเจนว่า ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเท่าใด (สำหรับผู้กระทำผิดวินัยและเป็นผู้รับทัณฑ์สถานนี้ได้คือ ผู้รับทัณฑ์ชั้น ซ, ฌ ได้แก่ นักเรียนทหาร และพลทหาร)

กัก คือกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ตามแต่จะกำหนดให้

ขัง คือขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียว หรือรวมกันหลายคน แล้วแต่จะได้มีคำสั่ง

จำขัง คือขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหาร

**แหล่งที่มา http://www.sonsue.com/mil_rule2.php

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 Today Thursday, 19 September 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip KM Link นขต.พล.ร.๖

KM Link นขต.พล.ร.๖

ศูนยการเรียนรู้ ร.6
ศูนยการเรียนรู้ ร.6 พัน.1
ศูนยการเรียนรู้ ร.6 พัน.2
ศูนยการเรียนรู้ ร.6 พัน.3
ศูนยการเรียนรู้ ร.16
ศูนยการเรียนรู้ ร.16 พัน.1
ศูนยการเรียนรู้ ร.16 พัน.2
ศูนยการเรียนรู้ ร.16 พัน.3
ศูนยการเรียนรู้ ร.23
ศูนยการเรียนรู้ ร.23 พัน.1
ศูนยการเรียนรู้ ร.23 พัน.3
ศูนยการเรียนรู้ ร.23 พัน.4
ศูนยการเรียนรู้ ป.6
ศูนยการเรียนรู้ ป.พัน.6
ศูนยการเรียนรู้ ป.พัน.16
ศูนยการเรียนรู้ ป.พัน.23
ศูนยการเรียนรู้ ป.พัน.106
ศูนยการเรียนรู้ ส.พัน.6
ศูนยการเรียนรู้ ม.พัน.21
ศูนยการเรียนรู้ ช.พัน.6
ศูนยการเรียนรู้ พัน.สร.6
Skip e-Learning ภายใน ทบ.Skip พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ